Pozytyw-nie II PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 27 sierpnia 2012 14:12

Jeste?my grup? bardzo aktywnych, kreatywnych i szalonych osób. Do??cz do nasCa?us

dsc_0308M.S.

Martyna Pó?torak, Karina S?yszewska, Iwona Szarafin, Sandra Sznaza, Ewa Brzozowska, Daria Preiss, Patrycja Lubi?ska, Marcelina Langowska, Martyna Jab?o?ska, Sabina LigmanowskaCa?us i Adam Stormowski (absolwent ZSP w Owidzu)


G?ówne cele projektu:

  • wp?ywanie na ograniczenie ilo?ci zachowa? ryzykowanych podejmowanych przez m?odych ludzi poprzez wyposa?enie ich w wiedz? z zakresu zapobiegania zaka?eniom wirusem HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drog? p?ciow?,
  • kszta?towanie postawy odpowiedzialno?ci za swoje zdrowie i ?ycie, poprzez propagowanie i zach?canie do zachowa? prozdrowotnych i poszukiwanie kreatywnych form sp?dzania czasu wolnego,
  • dobra zabawa ?miech

Zamierzenia:

  • wyposa?enie cz?onków grupy inicjatywnej w wiedz? i umiej?tno?ci z zakresu profilaktyki HIV/AIDS,
  • rozwijanie umiej?tno?ci cz?onków grupy inicjatywnej z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz pracy z grup?,
  • przekazywanie spo?eczno?ci szkolnej wiedzy i umiej?tno?ci z zakresu profilaktyki HIV/AIDS, zdobytej przez cz?onków grupy inicjatywnej ( „peer education”) oraz zaproszonych specjalistów.

Grup? inicjatywn? stanowi? uczniowie Zespo?u Szkó? Ponadgimnazjalnych w Owidzu.

Opiekunami II edycji s?:

- pedagog Marzena Sinicka

- nauczyciel biologii Ma?gorzata Tandecka

Grup? stanowi? osoby, które dobrowolnie wyrazi?y ch?? tworzenia i realizacji projektu.

Grupa projektu „Pozytyw-nie” to ambitni, kreatywni i  energiczni m?odzi ludzie, których celem jest poszerzenie w?asnej wiedzy na temat zagro?e? czyhaj?cych na wspó?czesn? m?odzie? oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy w celu edukowania swoich rówie?ników i zach?cania ich do podejmowania aktywno?ci ?yciowych bez ryzyka.

Adresatami projektu s? uczniowie ZSP w Owidzu oraz dzieci i m?odzie? ze ?rodowiska lokalnego.

Wspó?praca z instytucjami i podwykonawcami:

  • Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Starogardzie Gda?skim (pani Monika Michna)
  • piel?gniarka szkolna
  • Krajowe Centrum ds. AIDS


Poprawiony: niedziela, 28 paĹşdziernika 2012 16:35
 

Menu witryny