Pozytyw-nie I PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 09 czerwca 2011 14:52

PROJEKT
REALIZOWANY W RAMACH POWIATOWEGO KONKURSU
SZKO?A XXI WIEKU

„JESTE?MY ODPOWIEDZIALNI ZA W?ASNE ?YCIE I ZDROWIE”

 

POZYTYW-NIE!

OD ?WIADOMO?CI DO ODPOWIEDZIALNO?CI

 


Jeste?my grup? uczniów Zespo?u Szkó? Ponadgimnazjalnych w Owidzu w sk?adzie:
Alina Skoczek
Krystyna G?odna
Bart?omiej Mrozik
Pawe? Niesio?owski
Micha? Brokosz
Adam Stormowski
Opiekunem naszej grupy jest: pani pedagog Marzena Sinicka.

 

 

 


grupa

 

Projekt stworzyli?my w celu realizacji za?o?e? powiatowego konkursu „Szko?a XXI wieku”. Zamierzamy, na zasadzie edukacji rówie?niczej dotrze? do naszych kole?anek i kolegów i „wyposa?y?” w wiedz? na temat HIV/AIDS oraz umiej?tno?ci pozwalaj?ce zapobiega? zachowaniom ryzykownym.

 

 

 

 


Cele naszego  projektu to:

  • wp?ywanie na ograniczenie ilo?ci zachowa? ryzykowanych podejmowanych przez m?odych ludzi poprzez wyposa?enie ich w wiedz? z zakresu zapobiegania zaka?eniom wirusem HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drog? p?ciow?,
  • kszta?towanie postawy odpowiedzialno?ci za swoje zdrowie i ?ycie, poprzez propagowanie i zach?canie do zachowa? prozdrowotnych i poszukiwanie kreatywnych form sp?dzania czasu wolnego,
  • dobra zabawa

Zamierzenia:

  • wyposa?enie cz?onków grupy inicjatywnej w wiedz? i umiej?tno?ci z zakresu profilaktyki HIV/AIDS,
  • rozwijanie umiej?tno?ci cz?onków grupy inicjatywnej z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz pracy z grup?,
  • przekazywanie spo?eczno?ci szkolnej wiedzy i umiej?tno?ci z zakresu profilaktyki HIV/AIDS, zdobytej przez cz?onków grupy inicjatywnej ( „peer education”).

 

Projekt realizujemy od marca  do listopada 2011 roku w?ród uczniów naszej szko?y oraz m?odzie?y szkó? gimnazjalnych.Poprawiony: poniedziałek, 27 sierpnia 2012 14:23
 

Menu witryny